Vătăman Dan – Etică și integritate academică. Curs universitar pentru studiile de masterat și doctorat

Untitled-1
Autor: Vătăman Dan

Titlu: Etică și integritate academică. Curs universitar pentru studiile de masterat și doctorat

An apariție: 2018

ISBN: 978-973-614-979-5

Domeniu: Științele Educației

Subdomeniu: Etică

Detalii: Cursul universitar se adresează studenţilor masteranzi și doctoranzi din toate domeniile de studiu, ca urmare a emiterii Ordinului Ministrului Educaţiei nr. 3.131/30.01.2018 privind includerea în planurile de învăţământ, pentru toate programele de studii universitare organizate în instituţiile de învăţământ superior din sistemul naţional de învăţământ, a cursurilor de etică și integritate academică. În acord cu priorităţile și obiectivele strategice privind îmbunătăţirea calităţii sistemului naţional de învăţământ superior prin consolidarea eticii și integrităţii academice, cursul universitar a fost elaborat în urma unor consultări avute cu experţi din cadrul comisiilor de specialitate ale ARACIS, precum și a discuţiilor purtate cu cadre didactice și studenţi masteranzi și doctoranzi care au participat în anul 2017 la proiectul „Promovarea eticii și deontologiei academice în Universitatea din București”. Cursul universitar este prima lucrare de specialitate din România care abordează problematica eticii și integrităţii academice într-un mod cuprinzător, în structura sa fiind aprofundate aspecte fundamentale privind normele de etică și de bună conduită în activitatea universitară și de cercetare ştiinţifică, inclusiv cele privind drepturile de proprietate intelectuală. De asemenea, este acordată o atenţie deosebită clarificărilor conceptuale și legislative ale noţiunii de „plagiat”, accentul fiind pus pe conștientizarea gravităţii acestui fenomen, în paralel cu analiza soluţiilor pentru prevenirea și combaterea plagiatului în mediul academic. Având în vedere conţinutul și, totodată, calitatea și valoarea știinţifică a cursului universitar, studenţii masteranzi și doctoranzi vor dobândi cunoștinţele, abilităţile și competenţele necesare pentru desfășurarea activităţii profesionale în spiritul integrităţii academice, onestităţii, responsabilităţii și adevărului, valori promovate și de Universitatea „Ovidius” din Constanţa care urmărește în permanenţă responsabilizarea etică şi deontologică a membrilor comunităţii universitare, contribuind astfel la generarea sustenabilă a unei resurse umane naţionale înalt competitive, capabilă să funcţioneze eficient în societatea actuală și viitoare.

ro_RORomână